AVG Proof

Nederlands en English below.

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan.

 

Vitaliteit in Prestatie (KvK 55995152 Vestigingsnr. 000025593862 KvK website link) verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [mailadres ], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Vitaliteit in Prestatie verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Vitaliteit in Prestatie analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

 • Vitaliteit in Prestatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Vitaliteit in Prestatie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 

Delen met anderen

Vitaliteit in Prestatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vitaliteit in Prestatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met:

 • Virtuagym (begeleiding software).
 • PvN Boekhouders. (Financiele administratie en belastingen)
 • Google analytics. (website bezoek)
 • Lijfstijl Coaches. (facturatie)

 

In kaart brengen websitebezoek

Vitaliteit in Prestatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vitaliteit in Prestatie gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [mailadres ]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Vitaliteit in Prestatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Vitaliteit in Prestatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via info@vitperform.com

 

English

Your privacy is an important issue for us. In this privacy statement you can take note of what personal data we process and how we deal with this.

 

Vitality in Performance (Chamber of Commerce 55995152 branch number 000025593862 KvK website link) processes personal data about you because you use our services and / or because you provide them yourself. Below is an overview of the personal data that we process:

IP address
Data about your surfing behavior
Information about your activities on our website
Other personal data that you actively provide by, for example, creating a profile, in correspondence and by telephone
E-mail address
phone number
Address data
Date of birth
Sex
First and last name
Internet browser and device type

 

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via [email address] and we will delete this information.

Why we need data

Vitality in Performance processes your personal data for the following purposes:

Handling your payment
Sending our newsletter and / or advertising brochure
To call you if necessary to carry out our services
Inform you about changes to our services and products
Allow you to create an account
To deliver goods and services to you
Vitality in Performance analyzes your behavior on the website in order to improve our website and to tailor our range of products and services to your preferences.

 

Vitality in Performance also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.

 

 

How long we store data

Vitality in Performance will not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected.

 

 

Share with others

Vitality in Performance does not sell your data to third parties and only makes them available if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Vitality in Performance remains responsible for these processing operations.

We have concluded processor agreements with:

Virtuagym (guidance software).
PvN Bookkeepers. (Financial administration and taxes)
Google analytics. (website visit)
Body Style Coaches. (billing)

 

Mapping website visit

Vitality in Performance uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Vitality in Performance uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly, for example, your preferred settings can be remembered and help us to make the website work properly. We can also optimize our website with this. In addition, we place cookies that keep track of your browsing habits so that we can offer customized content and advertisements. On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and asked permission for their placement. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies are also placed on this website by third parties. These are for example advertisers and / or social media companies.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for inspection, correction or deletion to [e-mail address]. In order to ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. We ask you to blacken your passport photo and citizen service number (BSN) in this copy. This is to protect your privacy. Vitality in Performance will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks.

 

Security

Vitality in Performance takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our management or via info@vitperform.com